Ngày đăng: 15/06/2017

Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ, viên chức: 07 người

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1 Quách Hải Đường Giám đốc 383308603 qhduong@daihocthudo.edu.vn
2 Hà Thị Thanh Chung Thư viện viên - Phụ trách phòng Đọc   httchung@daihocthudo.edu.vn
3 Trần Thị Hiền Thư viện viên - Phụ trách Nghiệp vụ   tthien@daihocthudo.edu.vn
4 Nguyễn Thị Huyền Lương Chuyên viên - Phụ trách kho Giáo trình   nthluong@daihocthudo.edu.vn
5 Đinh Thị Kim Liên Thư viện viên - Phụ trách kho Giáo trình   dtklien@daihocthudo.edu.vn
6 Nguyễn Thanh Tâm Chuyên viên phụ trách hành chính   nttam@daihocthudo.edu.vn
7 Đinh Thị Yến Thư viện viên - Phụ trách kho Mượn   dtyen@daihocthudo.edu.vn