...
Loại CSDL: Sách tập
MFN: 3288
Ký hiệu xếp giá: 531 / B606T
Tác giả: Nguyễn Hữu Mình ( chủ biên )
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục, 2003
Mô tả vật lý: 381tr., 20.5cm
Từ khóa: vật lýbài tập vật lýlý thuyếtcơ học
Tác giả bổ sung: Đỗ Đình Thanh

Tìm kiếm thêm