...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39288
Tác giả: Nguyễn Trọng Tuấn
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý: 196 tr., 27 cm
Từ khóa: Giáo trìnhCông nghiệp nhẹDệt may

Tìm kiếm thêm