...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39292
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
Thông tin xuất bản:H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý: 182 tr., 24 cm
Từ khóa: May công nghiệpCông nghiệp nhẹMay mặc

Tìm kiếm thêm