...
Loại CSDL: Sách
MFN: 39529
Ký hiệu xếp giá: 3K5(V-H) / Đ118C
Tác giả: E. Côbêlép
Thông tin xuất bản:H.: Chính trị - Hành chính, 2010
Mô tả vật lý: 514 tr., 22 cm
Từ khóa: Hồ Chí MinhBác Hồ
Tác giả bổ sung: Nguyễn Minh Châu dịch

Tìm kiếm thêm