...
Loại CSDL: Sách
MFN: 4024
Ký hiệu xếp giá: 517.12 / GI606T
Tác giả: Nguyễn Mạnh Quý; Nguyễn Xuân Liêm
Thông tin xuất bản:H.: Đại học Sư phạm, 2004
Mô tả vật lý: 431tr., 24cm
Từ khóa: toán họctoán cao cấpđại số cao cấpgiáo trìnhcđsplý thuyết
Tác giả bổ sung: Nguyễn Xuân Liêm

Tìm kiếm thêm