...
Loại CSDL: Sách
MFN: 40265
Tác giả: Phạm Minh Anh
Thông tin xuất bản:H.: Nxb Lý luận chính trị, 2021
Mô tả vật lý: 200 tr., 20,5 cm
Từ khóa: Nhà nướcThiết chế
Tác giả bổ sung: Tham nhũng

Tìm kiếm thêm