• Cơ cấu tổ chức

    Tóm tắt:  

    Mô tả:   Tổng số cán bộ, viên chức: 07 người TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 1 Quách Hải Đường Giám đốc 383308603 qhduong@daihocthudo.edu.vn 2 Hà Thị Thanh Chung Thư viện viên - Phụ trách phòng Đọc   httchung@daihocthudo.edu.vn 3 Trần Thị Hiền Thư viện viên - Phụ trách Nghiệp vụ   tthien@daihocthudo.edu.vn 4 Nguyễn Thị Huyền Lương Chuyên viên - Phụ trách kho Giáo trình   nthluong@daihocthudo.edu.vn 5 Đinh Thị Kim Liên Thư viện viên - Phụ trách kho Giáo trình   dtklien@daihocthudo.edu.vn 6 Nguyễn Thanh Tâm Chuyên viên phụ trách hành chính   nttam@daihocthudo.edu.vn 7 Đinh Thị Yến Thư viện viên - Phụ trách kho Mượn   dtyen@daihocthudo.edu.vn