• Tổ chức ngày sách Việt Nam

    Tóm tắt:  

    Mô tả:   Công văn của Bộ trưởng BGD&ĐT về: Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3                                      Kính gửi:    - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng.   Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan được giao chủ trì đã có Công văn số 386/BTTTT-CXBIPH ngày 05 tháng 02 năm 2016 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 gửi các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương và địa phương. Để việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở thành sự kiện thông tin truyền thông có ý nghĩa đặc biệt, phát huy được giá trị, ý nghĩa tích cực của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống cộng đồng; đồng thời, phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức Ngày Sách Việt Nam với nội dung cụ thể sau: Xem cụ thể tại đây: http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=1200