• Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 5-2017

    Tóm tắt:  

    Mô tả:   Sách mới tháng 5-2017 Thư mục Hồ Chí Minh 0 - TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT  1.  Bộ giáo trình phổ cập công nghệ thông tin dùng trong các cơ quan Đảng. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. T.2: Một số chương trình ứng dụng cơ bản / Nguyễn Văn Tam...- 349tr : Hình vẽ ; 23cm.  T.2: Một số chương trình ứng dụng cơ bản / Nguyễn Văn Tam.. Kho Đọc: PD.0007268-7271  2.  Bộ giáo trình phổ cập công nghệ thông tin dùng trong các cơ quan Đảng. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. T.1: Tổng quan về công nghệ thông tin và hệ điều hành / Phan Đình Diệu, Đặng Thành Phu, Nguyễn Hồng Phong, Lê Quang Huy.- 314tr ; 23cm  T.1: Tổng quan về công nghệ thông tin và hệ điều hành / Phan Đình Diệu, Đặng Thành Phu, Nguyễn Hồng Phong, Lê Quang Huy  Kho Đọc: PD.0007264-7267