Tìm thấy 836 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Garrison, Ray H.
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Tài chính, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 336/K564T
  Loại CSDL:
 • 2.
  Tác giả: Day, Kathleen
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 33/C520C
  Loại CSDL:
 • 3.
  Tác giả: Ngô Minh Cách
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Tài Chính, 2008
  Ký hiệu xếp giá: 33/GI606T
  Loại CSDL:
 • 4.
  Tác giả: Vũ Trí Dũng
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Kinh tế quốc dân, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 33/M109L
  Loại CSDL:
 • 5.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: NXb Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
  Ký hiệu xếp giá: 336/TH564H
  Loại CSDL:
 • 6.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Lao động - xã hội, 2010
  Ký hiệu xếp giá: 33/
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả: Trương Thi Thủy
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Tài chính, 2009
  Ký hiệu xếp giá: 33/
  Loại CSDL:
 • 8.
  Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
  Thông tin xuất bản: H.: Thống kê, 2006
  Ký hiệu xếp giá: 33/
  Loại CSDL:
 • 9.
  Tác giả: Ngô Thế Chi
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Tài chính, 2010
  Ký hiệu xếp giá: 336/
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Thống kê, 2007
  Ký hiệu xếp giá: 33/
  Loại CSDL: