Tìm thấy 23 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
  Ký hiệu xếp giá: 380(075)/GI606T
  Loại CSDL:
 • 2.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục Việt Nam, 2014
  Ký hiệu xếp giá: 380(075)/GI606T
  Loại CSDL:
 • 3.
  Tác giả: Hoàng Văn Thành
  Thông tin xuất bản: H.: Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2014
  Ký hiệu xếp giá: 380(075)/GI606T
  Loại CSDL: Sách
 • 4.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục Việt Nam, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 380(V)/C460S
  Loại CSDL:
 • 5.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Khoa học xã hội, 2015
  Ký hiệu xếp giá: 380.3/V115H
  Loại CSDL:
 • 6.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: CĐSP Hà Nội, 2013
  Ký hiệu xếp giá: 380/GI606T
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả: Baran J. Stanley
  Thông tin xuất bản: Boston: Mc Graw Hill, 2009
  Ký hiệu xếp giá: 380/I311T
  Loại CSDL:
 • 8.
  Tác giả: Nguyễn Thị Huế
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 380(V)/NH564X
  Loại CSDL:
 • 9.
  Tác giả: Đặng Đức Siêu
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Sư phạm, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 380(09)/C460S
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả: Lê Quang Thiêm
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 380(N412.1)/
  Loại CSDL: