Tìm thấy 64 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Nguyễn Duy Thuận
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Sư phạm, 2014
  Ký hiệu xếp giá: 517.12/Đ118S
  Loại CSDL:
 • 2.
  Tác giả: Tống Đình Quỳ
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục, 1998
  Ký hiệu xếp giá: 517.12/GI456ô
  Loại CSDL:
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn Hương Giang
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Thủ đô Hà Nội, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 517.12/M564S
  Loại CSDL:
 • 4.
  Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Thủ đô Hà Nội, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 517.12/M564S
  Loại CSDL:
 • 5.
  Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Thủ đô Hà Nội, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 517.12/TH520T
  Loại CSDL:
 • 6.
  Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Huyền
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Thủ đô Hà Nội, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 517.12/L456T
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả: Vũ Hà Phương
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Thủ đô Hà Nội, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 517.12/M564V
  Loại CSDL:
 • 8.
 • 9.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Hà Nội, 2005
  Ký hiệu xếp giá: 517.12/Đ118S
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả: Nguyễn Tiến Quang
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học Sư phạm, 2010
  Ký hiệu xếp giá: 517.124/C460S
  Loại CSDL: