Tìm thấy 60 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục Việt Nam, 2009
  Ký hiệu xếp giá: 531/C460H
  Loại CSDL:
 • 2.
  Tác giả: Nguyễn Thị Phượng
  Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Thủ đô HN, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 531/
  Loại CSDL:
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
  Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Thủ đô HN, 2016
  Ký hiệu xếp giá: 531/
  Loại CSDL:
 • 4.
  Tác giả: Trần Minh Thi
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2006
  Ký hiệu xếp giá: 531/C460S
  Loại CSDL:
 • 5.
 • 6.
  Tác giả: Phan Anh
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1982
  Ký hiệu xếp giá: 531/
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả: Tô Đằng
  Thông tin xuất bản: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1978
  Ký hiệu xếp giá: 531/
  Loại CSDL:
 • 8.
  Tác giả: Trần Hữu Duẩn
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1970
  Ký hiệu xếp giá: 531/
  Loại CSDL:
 • 9.
  Tác giả: Mêsexki I.V
  Thông tin xuất bản: H.: Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1976
  Ký hiệu xếp giá: 531/
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả: Nguyễn Duy Thắng
  Thông tin xuất bản: H.: CĐSP Hà Nội, 2008
  Ký hiệu xếp giá: 531/
  Loại CSDL: