Tìm thấy 24 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Aronson, Merry
  Thông tin xuất bản: USA: Jossey-Bass, 2007
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/P501L
  Loại CSDL:
 • 2.
  Tác giả: Bullock, Richard
  Thông tin xuất bản: USA: Wright State University, 2014
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/L314T
  Loại CSDL:
 • 3.
  Tác giả: Maimon, Elaine P.
  Thông tin xuất bản: USA: McGraw-Hill, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 0/MCGR111-
  Loại CSDL:
 • 4.
  Tác giả: Bullock, Richard
  Thông tin xuất bản: USA: Norton, 2013
  Ký hiệu xếp giá: 4N(523)/N434T
  Loại CSDL:
 • 5.
  Tác giả: Damon William
  Thông tin xuất bản: America: John Wiley & Son, 1998
  Ký hiệu xếp giá: 156/H105D
  Loại CSDL:
 • 6.
  Tác giả: Walker C. Eugene
  Thông tin xuất bản: American: John Wiley and Sons, 2011
  Ký hiệu xếp giá: 156/H105D
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả: Boyd, Cindy J
  Thông tin xuất bản: USA: Mc Graw Hill, 1997
  Ký hiệu xếp giá: 4(N523), 51/M110H
  Loại CSDL:
 • 8.
  Tác giả: Morris, Bill
  Thông tin xuất bản: New york: Mc Graw Hill, 2004
  Ký hiệu xếp giá: 4(N523), 6V4.24/
  Loại CSDL:
 • 9.
  Tác giả: Noshpitz, Joseph D
  Thông tin xuất bản: New York: John Wiley and sons, 1998
  Ký hiệu xếp giá: /
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả: Miller, Liz
  Thông tin xuất bản: New York: Mc Graw Hill, 2000
  Ký hiệu xếp giá: 7A/
  Loại CSDL: